Գեղեցիկ համարի ընտրություն

Դուք հնարավորություն ունեք ընտրելու հատուկ համարներ Ձեր ընկերության աշխատակիցների համար: Օրինակ, բոլոր համարների կոդը և առաջին թվերը կարող են նույնը լինել, նաև կարող եք Ձեր բիզնեսի համար որպես ընդհանուր կոնտակտային հեռախոսահամար ընտրել «գեղեցիկ» համար:

VIP 250 000 դր.
Ադամանդ 200 000 դր.
Պլատին 80 000 դր.
Ոսկի 30 000 դր.


Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:
Ծանոթություն. սույն գնացուցակով սահմանված սակագները սահմանված են Երևան քաղաքի ֆիքսված հեռախոսացանցի հեռախոսահամարների համար:
 

Սույն գնացուցակով գործողության մեջ դրված սակագները ենթակա են կիրառման գնացուցակին կից վեցանիշ հեռախոսահամարների տարբերակման «դիմակներին» համապատասխանող ազատ հեռախոսահամարների համար միայն`

• Նոր հեռախոսագծի տրամադրման դեպքում
• Բաժանորդի նախաձեռնությամբ հեռախոսահամարի փոխման դեպքում:
• Իրավաբանական անձիք կարող են ձեռք բերել ֆիքսված ցանցի «գեղեցիկ» համարներ նաև պայմանագրային հիմունքներով՝ առանց «գեղեցիկ» համարի գումարը վճարելու:

Ոսկի Համար- 2 տարի պայմանագիր

Պլատին համար- 3 տարի պայմանագիր

Միևնույն հանգույցի սպասարկման տարածքում «Գեղեցիկ» հեռախոահամարով հեռախոսագծի վերատեղադրումը կատարվում է հեռախոսագծի վերատեղադրման համար սահմանված համապատասխան սակագներով:

Այլ հանգույցի սպասարկման տարածքում «Գեղեցիկ» հեռախոահամարով հեռախոսագծի վերատեղադրումը կատարվում է միացնող գծի համար սահմանված համապատասխան սակագնի կիրառմամբ:

Հեռախոսահամարների տարբերակումը ըստ «Դիմակների»

VIP
XX XX XX X0 00 0X
Х0 00 00 X0 00 X0
XY 00 00 X0 0X 00
XX 00 00 X0 X0 00
XX XX X0 XX 00 XX
X0 XX XX XX XX 00
X0 X0 X0 XX X0 00
Ադամանդ
XY YY YY XX XX 0X
XY XX XX XX 0X XX
X0 YY YY X0 00 XX
XX YY YY X0 0X 0X
X0 XX 0X X0 0X XX
XX 0X X0 XX X0 X0
XX 0X 00 XX 0X XX
XX XY YY X0 X0 XX
Պլատին
XX YX XX XY 00 0Y
XX XY XX XY ZZ ZZ
XX XX YX XY XY XY
Х0 00 0Y XY YY YX
X0 00 Y0 XX XX XY
XX 00 0Y XX XX YY
XY 00 0X X0 0Y 00
Ոսկի
X0 00 YY XY 0Y 0Y
X0 0X X0 XY 0Y Y0
X0 0X 0Y XY 0Z 0Z
XY 0X 0X XY X0 00
X0 0Y 0Y XY X0 X0
X0 X0 0X XY XX 00
X0 X0 Y0 XY XX YX
X0 Y0 00 XY Y0 00
X0 XX 00 XY Y0 Y0
X0 YY 00 XY YY 00
X0 XX X0 XY YY XX
X0 XX YY XY YY ZZ
X0 Y0 X0 XY Z0 00
X0 Y0 Y0 XY Z0 Z0
X0 YY XX XY ZZ 00
X0 YY Y0 XY YX YY
XX 0X 0X XY YY Y0
XX 0Y 00 XY YY YZ
XX 0Y 0Y XX XX 0Y
XX X0 0X XX XX Y0
XX Y0 00 XX XX YZ
XX 00 YY XY 0Y 00
XX XY 00 XY 0Z 00
XY 0X Y0 XX 0Y YY
XX Y0 Y0 XX 0Y Y0
XX YY 00 XY XX YY
XX YY XX XY 0X 00
XX YY ZZ XY XY 00
XY 00 XX X0 Y0 Z0
XY 00 XY X0 Y0 0Y
XY 00 YY X0 0Y Y0
XY 00 ZZ X0 YY ZZ
XX 00 X0  
XY Z% Z%  


* X, Y, Z, %  0-ից 9 ներառյալ փոխբացառող թվեր են
Տեղեկությունների համար կարող եք, զանգահարել 100 անվճար համարին: